eVýsledky

eVýsledky 2.14.0

You are downloading eVýsledky version 2.14.0 produced by eVysledky . eVýsledky app is Sports app for android device. This is free app for android, you can read the detail and review about app and download it also by the link bellow.

Details of eVýsledky version 2.14.0 / Download eVýsledky APK File:

Buďte so všetkým, čo na športe milujete v kontakte kdekoľvek. S aplikáciou eVýsledky ste vždy jedno kliknutie od najrýchlejších LIVE výsledkov, štatistík, tabuliek, pavúkov a informácií z takmer 30 športov z viac ako 5000 súťaží z celého sveta.

RÝCHLE A PRESNÉ VÝSLEDKY
• ŠIROKÉ POKRYTIE: u nás nájdete už takmer 30 športov a viac ako 5000 súťaží. Len z futbalu prinášame 1000+ líg, pohárov, turnajov a iných podujatí!
• RÝCHLOSŤ: o strelenom góle, udelenej červenej karte, konci setu alebo tretiny budete vedieť takmer v rovnakom čase, ako diváci priamo na štadióne.

UŽ ŽIADNY ZMEŠKANÝ ZÁPAS
• MOJE TÍMY, ZÁPASY A SÚŤAŽE: nemárnite už svoj čas a sledujte len tie súťaže, tímy a zápasy, ktoré vás naozaj zaujímajú.
• NOTIFIKÁCIE: výsledky, zostavy, červené karty, góly, … Nič z toho už nezmeškáte. Stačí si označiť vaše zápasy a o všetkom vás už bude informovať aplikácia sama.
• SYNCHRONIZÁCIA: prepínate často medzi PC, mobilom a tabletom? Sme na to pripravení. Registrovaný užívateľ má svoje nastavenia a dáta dostupné na všetkých svojich zariadeniach.

TABUĽKY A DETAILY ZÁPASOV
• LIVE KOMENTÁRE: nemôžete sledovať váš zápas v televízii? S appkou eVýsledky budete vedieť o všetkom sekundu po sekunde vďaka LIVE textovým prenosom.
• ZOSTAVY A H2H ŠTATISTIKA: potrebujete vedieť zostavy pred tým, ako začne zápas? My ich máme už s časovým predstihom. A takisto prinášame aj štatistiku posledných vzájomných meraní síl.
• LIVE TABUĽKY: jeden gól dokáže zmeniť veľa. Naše LIVE tabuľky vám ukážu, ako jediný zásah môže zamiešať poradie v súťaži. Takisto boj najlepších kanonierov aktualizujeme LIVE.

POKRYTIE ŠPORTOV
Futbal, hokej, tenis, basketbal, hádzaná a ďalších 25 športov.

Chýba vám v ponuke váš obľúbený šport? Čoskoro sa to môže zmeniť – neustále pracujeme na rozširovaní portfólia pokrývaných športov.

Be with all who love the sport in touch anywhere. The application eVýsledky you are always one click away from the fastest live scores, statistics, tables, spiders and information from almost 30 sports from more than 5000 competitions from around the world.
 
Fast and accurate RESULTS
• Broad coverage: You can find almost 30 sports and more than 5000 competitions. Just we bring 1000+ from football leagues, cups, tournaments and other events!
 • Speed: the shot you could see that, a red card, the end of the third set and you will know almost at the same time as the audience directly in the stadium.

No more missed MATCH
• My teams, contests and competitions: already not waste your time and watch only the competition, teams and matches that you really care about.
• Notification: results, reports, red cards, goals, … None of this miss. Just tag your matches and about everything you have will inform the application itself.
• Sync: frequently switch between PC, mobile phones and tablets? We are ready for it. Registered user you have your settings and data available across all your devices.
 
TABLE A Match details
• LIVE COMMENTS: you can not watch your game on TV? With Appku eVýsledky you know about all second-by-second thanks to LIVE text transmission.
 • Create A H2H Statistics: need to know assembly before the game starts? We already have them in advance. And also we're bringing mutual Statistics Recent measurements of forces.
• LIVE TABLE: one goal can change a lot. Our LIVE table will show you how a single intervention can shuffle the order in competition. Also fight the best scorer updated LIVE.
 
Betting Coverage
Football, tennis, basketball, handball and other sports 25.

Missing you offered your favorite sport? Soon it may change – we are constantly working on expanding the portfolio the covered sports.


Download eVýsledky files

eVýsledky

Download eVýsledky V 2.14.0 :

• Direct Download APK from EtcAndroid
• Mirror link download
• Get it from Google play

  • • Price: Download apk free with EtcAndroid
  • • Version: 2.14.0
  • • Manufacture: eVysledky
  • • File Name: eVýsledky APK

List all VersioneVýsledky APK Screenshots


eVýsledky eVýsledky eVýsledky eVýsledky eVýsledky eVýsledky eVýsledky

DISCLAIMER: eVýsledky is the property and trademark from eVysledky, all rights reserved by eVysledky. Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.
Share